هیئت موسس

1- دکتر نصر ا... محبوبی صوفیانی
2- دکتر سیما فاخران
3- دکتر مجید ایروانی
4- دکتر حسین مرادی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی