هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:     دکتر سیما فاخران
نایب رئیس:            دکتر افشین علیزاده شعبانی
خزانه دار:             دکتر علی لطفی
دبیر اجرایی:           دکتر حسین مرادی
سردبیر خبرنامه:       دکتر مجید ایروانی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی