اخبار و اطلاعیه ها

به دنبال برگزاری موفق نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در آبان ماه 1392 در دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین شاخه ایران امسال نیز بنا دارد تا بار دیگر به...
خبرنامه ماه می 2013 انجمن جهانی اکولوژی سیمای سرزمین در قسمت دانلود قابل دریافت می باشد.
انتخابات آینده هیئت مدیره انجمن جهانی اکولوژی سیمای سرزمین (2015-2019) بدینوسیله انجمن جهانی اکولوژی سیمای سرزمین به اطلاع می رساند افراد زیر برای شرکت در هیئت مدیره انجمن برای دوره چهارساله از سال...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف