ارتباط با ما

انجمن جهانی اکولوژی سیمای سرزمین- دفتر ایران

تلفن:                   3911046-0311

فاکس:                  3912840-0311

پست الکترونیکی :‌    iale.iran@of.iut.ac.ir

پایگاه اینترنتی :       www.iale.iran.iut.ac.ir

--------------------------

دکتر سیما فاخران

استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 84156-83111

تلفن:      3595 391 311 0098

پست الکترونیکی : fakheran@cc.iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی